پژوهشگران دانشگاه سیستمی را طراحی کردند که با کمک بلوتوث خودروها...

پژوهشگران دانشگاه سیستمی را طراحی کردند که با کمک بلوتوث خودروها و نصب حسگرهایی در فواصل معین از اتوبانها میتواند اطلاعات بسیار ارزشمندی از سرعت و حجم ترافیک در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار دهد. این پروژه که با همکاری شرکت کنترل ترافیک تهران انجام شده، بهعنوان طرح برگزیدة جشنوارة شیخ بهایی و رتبة اول جشنوارة کارآفرینی و کسبوکار دانشگاه در سال 92 شناخته شده است و امسال نیز کاندیدای بخش فن آفرینی جشنوارة شیخ بهایی است. در صورت عملیاتی شدن سامانة حسگرهای بلوتوثی، شهروندان میتوانند زمان رسیدن خود به مقصد را با خطای کمی دریابند. همچنین، پیشبینی دقیق نتایج طرحهای ترافیکی نیز با استفاده از این سامانه امکانپذیر است.