این جملة اصلی بنری است که از سه هفته پیش، بدون اشارة صریح به موضوع و تهیه کنندگانش، زیرعکس ماهی درشتی که درون تنگی کوچک محصور بود، با خطی دستنویس نشسته بود. تصویری که با پیامهای اخلاقی دانشجویان را به اندیشیدن دربارة زندگی این روزهایشان دعوت میکرد. با کمی دقت و البته آشنایی با گروههای دانشگاه اما میشد رگه هایی از آرم حوزة دانشجویی شریف را در تصویر دید.این جملة اصلی بنری است که از سه هفته پیش، بدون اشارة صریح به موضوع و تهیه کنندگانش، زیرعکس ماهی درشتی که درون تنگی کوچک محصور بود، با خطی دستنویس نشسته بود. تصویری که با پیامهای اخلاقی دانشجویان را به اندیشیدن دربارة زندگی این روزهایشان دعوت میکرد. با کمی دقت و البته آشنایی با گروههای دانشگاه اما میشد رگه هایی از آرم حوزة دانشجویی شریف را در تصویر دید.
حوزة شریف این روزها برای سومین سال است که یک روز ونیم (از ظهر چهارشنبه تا غروب پنجشنبه)، حیاط مسجد دانشگاه شریف را تبدیل به یک مرکز تربیتی آموزشی کرده است. «محلی برای یکروزونیم زندگی» یا «حیاتی در حیاط مسجد» اینها تعبیر دانشجوهای حوزة شریف است در توصیف روزهای پایانی هفته در مسجد دانشگاه. حیاتی که در آن در محضر قرآن حاضر میشوند، فلسفه میخوانند، با فقه و اصول و احکام آشنا میشوند، تاریخ تحلیل میکنند، از فرهنگ و تمدن میگویند و میشنوند، با سیرة بزرگان آشنا میشوند، ورزش میکنند و اردوی تربیتی میروند. رفاقتهایشان را همینجا شکل میدهند و از مشورت استادان حوزه که مبلغان دینی هم هستند، استفاده میکنند. نشستن پای درس اخلاق و شرکت در جلسات موعظة استادان اخلاق هم از بخشهای ثابت این زندگی یکونیم روزه در مسجد دانشگاه است. آنطور که مسئولان و استادان حوزة دانشجویی میگویند، این برنامههای مختلف و متنوع برای رفع و تأمین نیازمندیهای معرفتی زندگی دانشجویی است. یک زندگی تخصصی دانشجویی همراه با تربیت خود و سعی در ساختن بیشتر، بهتر، حسابشدهتر و نابتر این زندگی. شاید به همین دلیل است که اینجا به دانشجوهایی که حوزه جزء زندگیشان شده، معرفتجو میگویند.
در جمع معرفتجویان حوزة دانشجویی، تنوع از همه نظر فراوان است. از ورودی سال 52 دانشگاه تا ورودیهای سال 90 دانشگاه. از رشتة مهندسی برق و مکانیک و صنایع تا آنهایی که ارشدشان را سراغ مهندسی نرفتهاند؛ اقتصاد، مدیریت و حتی کارگردانی و رسانه. از مقطع لیسانس تا دکتری. متأهل و مجرد و... .
دغدغهها و انگیزههای اکثرشان اما شباهت بسیار زیادی به هم دارد. دغدغههایی مثل لزوم تربیت معنوی، تعمیق عمومی معارف دینی، ایجاد پشتوانة معرفتی برای تأثیرگذاری در محیط زندگی و درنهایت تنفس در فضایی که عدهای با دغدغهای مشترک بهدنبال شکلدادن یک زندگی متفاوتاند. آن هم نه تنها در زندگی شخصی، بلکه در ساحت خانوادگی.
مسئولان و استادان حوزة دانشجویی میگویند: «حوزة شریف مأموریت خود را تربیت نیروهایی در تراز احیای تمدن اسلامی میداند. انسانهایی که رشد جامعی دارند و ابعاد متنوع وجودشان را شناخته اند و در تربیت و رشد آن ابعاد کوشیده اند، مأموریت خود را شناخته اند، بر اساس آن جهتگیری کرده اند، فضای تخصصیشان را انتخاب کردهاند و برمبنای آن به کسب مهارت و دانش پرداخته اند.
این روزها که حوزة شریف آخرین هفتههای نیمسال دوم از سال سوم خود را میگذراند، در تدارک پذیرش دورة چهارم است و ثبتنام خود را از 15 اردیبهشت آغاز کرده که تا 22 اردیبهشت ادامه دارد.