چهل و چهار سال پیش در روزجمعه17 بهمن1349 خورشیدی، آپولو 14 بر سطح ماه فرود آمد.

در 5 فوریه 1971، ماه نشین حامل خدمه آپولو 14 بر سطح ماه فرود آمد. گروه خدمه شامل فرمانده ماموریت، کاپیتان  Alan Bartlett Shepard , Jr. ( از نیروی دریایی امریکا)؛ خلبان فضاپیمای فرماندهی، Major Stuart Allen Roosa ( از نیروی هوایی امریکا) و خلبان ماه نشین، فرمانده  Edgar Dean Mitchell بود.

در این تصویر، شپرد((Shepard دیده می شود که در کنار حمل کننده تجهیزات کوچک (Modular Equipment Transporter = MET) ایستاده است. MET نوعی ارابه برای جابجایی ابزارها، دوربین ها و محفظه های نگهداری نمونه ها، روی ماه بود. Shepard را از روی نوار عمودی روی کلاهش می توان تشخیص داد. پس از ماموریت آپولو 13، بر روی کلاه، بازوها و یکی از پاهای لباس فضایی فرمانده نواری قرمز نصب می شد تا بتوان آن ها را در عکس ها تشخیص داد.