روز26بهمن92 روبهروی دانشکده فنی الغدیر زنجان دو خودرو تصادف کردند و وارد کانال فاضلاب شدند.
[http://www.aparat.com/v/sdw6M]

روز26بهمن92 روبهروی دانشکده فنی الغدیر زنجان دو خودرو تصادف کردند و وارد کانال فاضلاب شدند.
[http://www.aparat.com/v/sdw6M]