در این فیلم با استفاده ازplc موتور سه فاز راه اندازی میشود.
[http://www.aparat.com/v/8Sjnd]

در این فیلم با استفاده ازplc موتور سه فاز راه اندازی میشود.
[http://www.aparat.com/v/8Sjnd]