به گزارش روابط عمومی شرکت، گروهی از دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای الغدیر زنجان  از نیروگاه سلطانیه بازدید نموده و با قسمتهای مختلف فنی نیروگاه و طرز عملکرد واحدها آشنا شدند. در این دیدار که روز 17 اسفندماه صورت پذیرفت، دانشجویان اطلاعات عمومی  بهره برداری  واحدهای نیروگاه  را از مهندس شیفت اتاق فرمان (مهندس اسکندری) و همچنین اطلاعات تکمیلی و تخصصی تر در این مورد را از معاون تولید (مهندس عظیمی) کسب نموده و از نزدیک با امور مربوط به رشته تخصصی برق در نیروگاه آشنا شدند
.
.
.

  به گزارش روابط عمومی شرکت، گروهی از دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای الغدیر زنجان  از نیروگاه سلطانیه بازدید نموده و با قسمتهای مختلف فنی نیروگاه و طرز عملکرد واحدها آشنا شدند. در این دیدار که روز 17 اسفندماه صورت پذیرفت، دانشجویان اطلاعات عمومی  بهره برداری  واحدهای نیروگاه  را از مهندس شیفت اتاق فرمان (مهندس اسکندری) و همچنین اطلاعات تکمیلی و تخصصی تر در این مورد را از معاون تولید (مهندس عظیمی) کسب نموده و از نزدیک با امور مربوط به رشته تخصصی برق در نیروگاه آشنا شدند