گرچه انسان قادر به دیدن نور فرابنفش نیست، تحقیقات جدید نشان میدهد پستانداران ازجمله سگها و گربه ها ممکن است قادر به دیدن این پرتو باشند...

گرچه انسان قادر به دیدن نور فرابنفش نیست، تحقیقات جدید نشان میدهد پستانداران ازجمله سگها و گربه ها ممکن است قادر به دیدن این پرتو باشند. بر اساس تحقیقی که در نشریة Royal Society B منتشر شد، محققان اکنون میتوانند سگ و گربه را همانند خارپشتها و موش خرماها به حساب بیاورند که لنزهایی دارند که تا حدی اجازة عبور پرتوی فرابنفش را از چشم آنها میدهد. درحالیکه انسان میتواند بخشهایی از طیف الکترومغناطیسی از نور قرمز تا بنفش را ببیند، طول موج اشعة UV کوتاهتر از محدودة بینایی انسان است. پروانهها از اشعة UV برای یافتن جفت و زنبورها از آن برای یافتن شهد استفاده میکنند. مشخص نیست که سگ و گربه چه نیازی میتوانند به دیدن این پرتو داشت باشند.