قدیمیهای خوابگاه های دانشگاه حاج آقا انواری را باید یادشان مانده باشد. روحانی که مدل رفتار و گفتارش خیلی جذاب است و این را از همان لحظات ابتدایی حضورش در جمع میتوان فهمید. شنبه شب حاج آقا انواری مهمان خوابگاه شهید احمدی روشن بود تا با ارائة بحث احکام با نماز، سخنران جشن میلاد حضرت زینب باشد. در این عکس، حاج آقا وسط سخنرانی اش متوجه عکاس شده و با قطع صحبتهایش، برای عکاس ژست گرفته است که با تشویق حضار هم همراه شد

قدیمیهای خوابگاه های دانشگاه حاج آقا انواری را باید یادشان مانده باشد. روحانی که مدل رفتار و گفتارش خیلی جذاب است و این را از همان لحظات ابتدایی حضورش در جمع میتوان فهمید. شنبه شب حاج آقا انواری مهمان خوابگاه شهید احمدی روشن بود تا با ارائة بحث احکام با نماز، سخنران جشن میلاد حضرت زینب باشد. در این عکس، حاج آقا وسط سخنرانی اش متوجه عکاس شده و با قطع صحبتهایش، برای عکاس ژست گرفته است که با تشویق حضار هم همراه شد