اینکه استادی از دانشکدة شیمی صبح علی الطلوع زنگ میزند و برایمان داستانی را تعریف میکند که به عنوان «استاد شریف ما» در اینجا چاپ کنیم، خودش کلی مایة مسرت و شادی است. اول برای اینکه اینقدر همه برای روزنامه اهمیت قائل اند و دوم برای بالاتر رفتن جنبة استادان محترم شریف. برای حمایت هایتان ممنونیم.

اینکه استادی از دانشکدة شیمی صبح علی الطلوع زنگ میزند و برایمان داستانی را تعریف میکند که به عنوان «استاد شریف ما» در اینجا چاپ کنیم، خودش کلی مایة مسرت و شادی است. اول برای اینکه اینقدر همه برای روزنامه اهمیت قائل اند و دوم برای بالاتر رفتن جنبة استادان محترم شریف. برای حمایت هایتان ممنونیم.

این شما و این هم آخرین استاد شریف ما در سال ۹۲.

استاد شریف ما که ظاهراً با مفهوم «نیمه» آشنا نیستند، زمان آزمون میانترم را یک هفته قبل از امتحان پایانترم قرار داده اند. این در شرایطی است که تاریخ امتحان میانترم بعد از مهلت حذف W است و آدم نمیفهمد با خودش چندچند است. این دانشگاهه داریم!

استاد شریف ما که خیلی اهل فکر هستند، بعد از توضیح چند دقیقه ای و نسبتاً مفصل دانشجویی مبنی بر اینکه: «استاد میشه هفتة آخر را تعطیل کنید. ما بلیت داریم برای شهرمون» درنگی کرده و گفتند: «من کلاً حواسم نبود چی گفتید. یه بار دیگه تکرار میکنید».

استاد شریف ما که درسی چهار واحدی را ارائه میدهند و ازقضا بسیار خجالتی هستند، رویشان نمیشود تایم کلاس را جا به جا کنند. سر همین، صبحها همیشه سر نوزدهمین دقیقه و درست درزمانیکه همه منتظرند که کلاس را برای نیامدن استاد ترک کنند، با قیافه ای بشاش در کلاس حاضر میشوند و صبح به خیر میگویند. نکتة جالب اینجاست که ایشان در جواب درخواست دانشجویی که گفت استاد میشه کلاس رو نیم ساعت دیرتر شروع کنید با تحکم فرمودند: «نخیر! هر جلسه کلاس رأس ساعتی که تو آموزش اعلام شده تشکیل میشه!» باشه. تو خوبی!

استاد شریف ما که کلاً به انجام رفتارهای خاصی مشهورند، بعد از اینکه دانشجویشان با خط خوش جزوة ایشان را پای تخته منتقل کرد، به وجد آمده و فرموند: «بهتر از این نمیشد نوشت. آفرین. تشویقشون کنید لطفاً.»

استاد شریف ما درحالیکه همزمان با معین کردن شمارة تمارین نوروزی(!) با غرولند دانشجویان مواجه شدند، فرمودند: «ببینید بچه ها، به هرحال باید نوروز شریفی ها با نوروز دانشگاههای دیگه یه فرقی داشته باشه دیگه. عوضش درستون خوب میشه، نمره میارید، جای بهتر اپلای میکنید.»